. . .

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę zawartą między Tobą osobiście lub w imieniu podmiotu (Ty, Usługobiorca) a blokpres.pl, i ustala regulamin korzystania z serwisu internetowego (dalej: Usługi).

2. Uzyskując dostęp do Witryny i korzystając z dostępnych w niej zasobów, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie całości niniejszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi jego warunkami lub nie masz zdolności prawnej, aby być nimi związany, nie możesz korzystać z niniejszej Witryny i zawartych w niej zasobów.

3. Z Usług nie mogą korzystać ani uzyskiwać do nich dostępu osoby poniżej 13 roku życia.

4. Jeżeli jesteś osobą pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, możesz korzystać z Usług w zakresie w jakim możesz nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Cię prawa, w szczególnści po spełnieniu wymogu uzyskania zgody opiekuna prawnego.

5. Niniejszy Regulamin, a także zawarte z nami umowy podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim są interpretowane. Osoby, które decydują się na dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnym prawem, w zakresie, w jakim ma ono zastosowanie.

 

Treści dostępne na Witrynie

6. Niniejsza Witryna dedykowana jest tematyce kryptowalut oraz produktów pochodnych. Zamieszczone w niej treści stanowią wymianę doświadczeń, spostrzeżeń oraz informacji ze świata kryptowalut, bez gwarancji, że są one prawdziwe, dokładne lub wiarygodne.

7. O ile wprost nie wskazano inaczej, żadna z zamieszczonych Treści nie stanowi porady finansowej. Korzystając z informacji dostępnych na portalu, zachowaj ostrożność i zwracaj uwagę na ryzyko utraty pieniędzy, które wiąże się z inwestowaniem.

8. Nie ma gwarancji, że zarobisz jakiekolwiek pieniądze, korzystając z technik, pomysłów lub produktów przedstawionych na naszej Witrynie lub w przekazywanych przez nas Treściach. Podawane w nich przykłady nie mogą być interpretowane jako obietnica lub gwarancja zarobków.

9. Hipotetyczne lub symulowane wyniki mają pewne ograniczenia. W przeciwieństwie do rzeczywistych wyników, symulowane wyniki nie odzwierciedlają faktycznego obrotu. Ponadto, ponieważ transakcje nie zostały zrealizowane, wyniki mogą niedostatecznie lub nadmiernie uwzględniać wpływ niektórych czynników rynkowych, takich jak brak płynności. Programy służące do symulacji inwestowania lub handlu, projektowane są z perspektywy czasu. Nie stoimy na stanowisku, że jakikolwiek inwestor osiągnie lub prawdopodobnie osiągnie zyski lub straty podobne do przedstawionych w podawanych lub rozpowszechnianych przez nas Treściach.

10. Wszystkie formy handlu wiążą się z wysokim poziomem ryzyka, więc powinieneś spekulować tylko pieniędzmi, na których utratę możesz sobie pozwolić. Ewentualna strata może być większa niż początkowy depozyt i zainwestowane pieniądze. Upewnij się, że wybrana metoda jest zgodna z celami inwestycyjnymi, zapoznaj się z ryzykiem, a w razie wątpliwości, zasięgnij niezależnej porady.

11. Obrót instrumentami finansowymi wszelkiego rodzaju, w tym opcjami, kontraktami futures i papierami wartościowymi, wiąże się z dużym potencjalnym zyskiem, ale także z dużym potencjalnym ryzykiem. Aby inwestować w opcje, kontrakty terminowe i giełdy, musisz być świadomy ryzyka i być skłonny je zaakceptować. Nie handluj pieniędzmi, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.

12. Handel na rynku walutowym jest wymagający, zaś ponadprzeciętne zyski są dostępne dla wykształconych i doświadczonych inwestorów, którzy są gotowi podjąć ponadprzeciętne ryzyko. Jednak zanim zdecydujesz się uczestniczyć w handlu walutami, powinieneś dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Nie inwestuj pieniędzy, na których utratę nie możesz sobie pozwolić.

Własność intelektualna oraz niedozwolone działania

13. O ile nie wskazano inaczej, udostępniane w ramach świadczenia Usług platforma, zasoby, utwory, cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty witryn internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w witrynie (łącznie zwane „Treścią”) oraz znaki towarowe , znaki usługowe i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością intelektualną, są przez nas kontrolowane lub są przez nas licencjonowane i są chronione prawem autorskim i prawem do znaków towarowych oraz różnymi innymi prawami własności intelektualnej i przepisami dotyczącymi zwalczania nieuczciwej konkurencji obowiązującymi w Polsce i innych jurysdykcjach.

14. Treść i Znaki są udostępniane w ramach świadczenia Usług w stanie „takim, jakim są”, do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie lub w jakiejkolwiek innej wiążącej umowie z nami, żadna część Witryny ani Treści ani Znaków nie mogą być kopiowane, reprodukowane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, publicznie wyświetlane, kodowane, tłumaczone, przesyłane rozpowszechniane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.

15. Pod warunkiem, że jesteś uprawniony do korzystania z Usług, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp do Treści i korzystanie z nich oraz na pobieranie lub drukowanie kopii dowolnej części Treści, do której prawidłowo uzyskałeś dostęp, wyłącznie do użytku osobistego, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że umówiono się inaczej. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi w ramach Treści i Znaków.

16. Korzystając z Usług, zgadzasz się, pod rygorem odmowy ich dalszego świadczenia oraz powstania odpowiedzialności prawnej, nie podejmować następujących działań:

 • Systematycznego pobierania danych lub innych treści w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, zbioru, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez naszej pisemnej zgody.
 • Nieautoryzowanego korzystanie z Treści, w tym zbierania nazw użytkowników i / lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób automatyczny lub pod fałszywym pretekstem.
 • Korzystania z Treści i platformy w celu reklamowania lub oferowania sprzedaży towarów i usług.
 • Omijania, wyłączania lub innego rodzaju ingerencji w funkcje związane z bezpieczeństwem platformy, w tym spowodowania jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z ich Treści.
 • Oszukiwania wprowadzania w błąd nas i innych użytkowników, zwłaszcza przy wszelkich próbach uzyskania poufnych informacji, takich jak hasła użytkowników.
 • Niewłaściwego korzystania z naszych usług wsparcia lub składania fałszywych zgłoszeń nadużyć lub niewłaściwego postępowania.
 • Udziału w jakimkolwiek zautomatyzowanym korzystaniu z systemu, na przykład przy użyciu skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub korzystania z dowolnych narzędzi do eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 • Ingerowania, zakłócania lub stwarzania nadmiernego obciążenia Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
 • Prób podszywania się pod innego użytkownika lub osobę, albo korzystania z nazwy użytkownika innego użytkownika.
 • Sprzedaży lub innego przenoszenia kontroli nad swoim profilem.
 • Wykorzystywania wszelkich informacji uzyskanych z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
 • Korzystać z Treści w celach konkurencyjnych lub w celu generowania przychodów lub przedsięwzięć komercyjnych.
 • Odszyfrowywania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania stanowiącego część Witryny lub w jakikolwiek sposób z nią powiązanego.
 • Usuwania informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakiejkolwiek Treści.
 • Kopiowania lub dostosowania oprogramowania Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 • Przesyłania wirusów, koni trojańskich lub innych szkodliwych lub niepożądanych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłego wysyłania powtarzającego się tekstu), które przeszkadzają jakiejkolwiek osobie w nieprzerwanym korzystaniu z Witryny.
 • Wykorzystania wszelkich materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub transmisji informacji, w tym między innymi poprzez obrazki 1 × 1, robaki internetowe, pliki cookie lub inne podobne urządzenia (czasami nazywane „oprogramowaniem szpiegującym” lub „pasywnymi mechanizmami gromadzenia danych”).
 • Z wyjątkiem sytuacji, w których może to wynikać ze stosowania standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub rozpowszechniania zautomatyzowanego systemu, w tym bez ograniczeń, dowolnego pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, robaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny, lub używanie lub uruchamianie nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 • Dyskredytowania, niszczenia lub wywoływania innego rodzaju szkód w stosunku do innych użytkowników, nas, Witryny lub Treści.
 • Korzystania z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Postanowienia końcowe i odpowiedzialność

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

19. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w przepisach prawa cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przekazywanej wiedzy lub zaleceń w sposób niezgodny z ich treścią i przeznaczeniem, oraz w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa świadczonych Usług.

21. W najszerszym możliwym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Usługodawca, podmioty stowarzyszone, kadra kierownicza, pracownicy, licencjodawcy lub wszelkie osoby trzecie wyłączają odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne (w tym między innymi za utratę danych, przerwę w świadczeniu usług, awarię komputera lub stratę pieniężną, utratę dochodów lub przychodów, utratę przedsiębiorstwa, zysków lub kontraktów, utratę przewidywanych oszczędności, utratę danych, utratę wartości firmy, zmarnowany czas zarządzania lub pracy biurowej oraz wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, jakkolwiek powstałe i spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem umowy lub w inny sposób, nawet jeśli można je przewidzieć), wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Usług lub Treści, nawet jeśli uprzedziłeś nas o możliwości takiej straty, szkody lub krzywdy.

22. Komentarze i inne materiały zamieszczane przez lub odwołujące się do innych użytkowników w ramach platformy lub grup społecznościowych nie mają stanowić porady, na której należy polegać. Dlatego też, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez każdego odwiedzającego naszą Witrynę lub grupy społecznościowe lub przez kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek ich Treści.

23. Żadne z powyższych ograniczeń odpowiedzialności nie wpływa na naszą odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, ani naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub wprowadzenie w błąd co do istoty sprawy, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

 

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujmy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest blokpres.pl.

 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@blokpres.pl

 3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 1. zapewnienia funkcjonalności strony internetowej i ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO); szczegóły na temat wykorzystania plików cookie na końcu informacji,

 2. realizacji umów z klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 3. jeśli ma to zastosowanie - prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO),

 4. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 5. realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 6. w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

Dane osobowe przetwarzamy także w związku z realizacją pozostałych uzasadnionych interesów administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

 1. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO),

 2. w celach statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.

 1. Co do zasady, przetwarzamy dane podawane przez Państwa. Jeśli nie podawali nam Państwo swoich danych, to ich źródłem jest podmiot, który dysponował wyrażoną przez Państwa zgodą na ich udostępnienie na rzecz Administratora, lub inną ważną podstawą prawną. W tym przypadku, pozyskane dane osobowe obejmują dane niezbędne do prowadzenia danego rodzaju działań marketingowych (typowo, są to imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu i/lub adres korespondencyjny).

 2. Co do zasady, dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Administrator może jednak zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.

Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, mogą być:

 1. Platformy społecznościowe i komunikacyjne.

 2. Firmy prowadzące działania marketingowe.

 3. Firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.

 4. Dostawcy i podwykonawcy Administratora.

 5. Firmy archiwizujące i niszczące dokumenty (w przypadku dokumentów w wersji papierowej, powiązanych z realizacją celów przetwarzania).

 6. Firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe (w przypadku korespondencji powiązanej z realizacją celów przetwarzania).

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy, dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.

 2. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 3. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej.

 5. Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

 

Pliki cookie

Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Operator serwisu informuje, iż Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymania sesji użytkownika serwisu;

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

 • niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

 • wydajnościowe” lub „statystyczne” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

 • marketingowe” pliki cookie, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, Użytkownik serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Operator serwisu informuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator. Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookie oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji o których mowa powyżej, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r., poz. 2460 ze zm.). Instrukcje zmiany ustawień cookie dla najpopularniejszych przeglądarek są dostępne pod następującymi linkami:

 

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony.

Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie.

Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Browser Add On, aby wyłączyć Google Analytics. Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku przeglądarki, możesz zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji zostanie zainstalowany na Twoim urządzeniu. Zapobiegnie to gromadzeniu przez Google Analytics tej witryny i tej przeglądarki w przyszłości, o ile plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

Reklama

Zainteresowany reklamą na Blokpres? Napisz do nas na: biz@blokpres.pl

Kontakt

Masz pytania, wątpliwości, uwagi?

Napisz do nas na: kontakt@blokpres.pl

W sprawach biznesowych: biz@blokpres.pl

O nas

Blokpres jest stroną poświęconą kryptowalutom i wszystkim, co z tym związane. Znajdziesz u nas najnowsze informacje ze świata blockchain, statystyki i ceny najpopularniejszych kryptowalut (jak i tych mniej popularnych). 

W naszym katalogu znajdziesz najważniejsze i najbardziej znane w świecie krypto osoby, firmy i produkty.

W dziale Poradniki znajdziesz zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane informacje o Bitcoinie i jego działaniu. Jednak Bitcoin to nie jedyna kryptowaluta i my o tym wiemy. Oprócz Bitcoina znajdziesz artykuły, szczegółowe opisy projektów, analizy fundamentalne i wiele więcej. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej strony, lub kryptowalut to zapraszamy do wysyłania nam wiadomości na: kontakt@blokpres.pl